Xác định giá trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam - Thực tiễn áp dụng nhìn từ một vụ chuyển nhượng điển hình

Bài viết này đã nghiên cứu quy định của pháp luật về lĩnh vực định giá tài sản trí tuệ ở Việt Nam hiện nay; (ii) Phân tích một số khía cạnh pháp l liên quan đến việc định giá tài sản trí tuệ doanh nghiệp khi một doanh nghiệp Nhà nước mua 95% cổ phần của Công ty Nghe nhìn tư nhân, quan điểm của bên mua, bên bán, các công ty được thuê để thẩm định giá, các cơ quan hữu quan khác. Đề xuất một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức liên quan đang hoạt động trong lĩnh vực này.