Xác định biến dạng của công trình xây dựng theo mô hình tham số ứng dụng lọc Kalman và mô hình phi tham số ứng dụng chuỗi thời gian

Bài báo đã ứng dụng lý thuyếtnhận dạng hệ thốngcủaHeunecke vàWelsch để phân tích dữ liệu đo biến dạng của tòa nhà CT3B (mô hình tham số - lọc Kalman - cho kết cấu đã thiết kế), phân tích dữ liệu đo biến dạng của khu nhà thấp tầng (mô hình phi tham số - chuỗi thời gian – cho công trình trên nền đất yếu không thể khảo sát toàn diện) tại khu đô thị Văn Quán, Hà Nội. Kết quả phân tích đã cung cấp cho đơn vịtư vấn thiết kế giải pháp xử lý biến dạng công trình xây dựng.