Vitamin

1.1. Nhóm hòa tan trong chất béo ( fat- soluble vitamins) :A,D,E,K
Tan trong chất béo hay dung dịch hòa tan chất béo
Có khả năng tồn tại vài ngày trong cơ thể
Không tiết ra ngoài cơ thể
Khi thiếu triệu chứng phát sinh chậm chạp
Không cần cung cấp hàng ngày
Có chất tiền vitamin