Văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Vùng đồng bằng Bắc Bộ là nơi diễn ra các hoạt động sinh sống và sản xuất của người dân trồng lúa nước, đồng thời cũng là không gian sinh hoạt, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. Văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ được hình thành và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc với nhiều đặc trưng, trong đó nổi bật là tính cộng đồng, tính tự trị, tính dung hợp trong tư duy. Bài viết nghiên cứu về đặc trưng văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ. Mời tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.