TUYỂN DỤNG, LỰA CHỌN VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Tuyển dụng bán hàng là một chuỗi hoạt động được tạo ra để sắp xếp những
người mà họ có thể phù hợp yêu cầu của Công ty về nhân viên bán hàng. Mục tiêu
của giai đoạn tuyển dụng là phát triển nhóm người dự tuyển có xu hướng chuyên
môn hóa càng rộng càng tốt. Ở giai đoạn này cần lưu ý không để sa đà với những
người không có đủ phẩm chất.