Từ điển tiếng Anh kinh tế

Từ điển tiếng Anh kinh tế được trình bày dưới dạng excel, tập hợp 3499 từ, thuật ngữ tiếng Anh thông dụng của chuyên ngành kinh tế. Mỗi từ được trình bày rõ ràng, có phần gải nghĩa và chú thích đi kèm, giúm đọc gải có thể dễ dàng tra cứu, giúp nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành