Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực CNTT là nhành khoa học nghiên cứu nhưng phương thức để máy tính có khả năng tư duy suy nghĩ như con người. Ngoài ra trí tuệ nhân tạo còn là ngành nghiên cứu nhưng phương thức để giúp máy tính làm được những công việc mà tại thời điểm đó nó là những công việc mà con người chưa làm được hay không làm được.
Trí tuệ nhân tạo chia thành hai trường phái tư duy: TTNT truyền thống và Trí tuệ tính toán.