TỔNG QUAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT

Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình (Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
ThS.Ks Lương văn Cảnh

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Điều kiện năng lực các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng công trình
2

.ThS.Ks Lương văn Cảnh

Các NĐ chi phối Các giai đoạn thực hiện