Tổ chức cơ thể thực vật

Việc trồng trọt:
Trong hơn 350.000 loài thực vật, con người đã sử dụng khoảng 10.000 loài làm thực phẩm.
Việc trồng cây để lấy thực phẩm đã được thực hiện khoảng 11.000 năm trước