Tín dụng và ngân hàng

Tín dụng là khái niệm thể hiện mối quan hệ
giữa người cho vay và người vay. Trong quan
hệ này,người cho vay có nhiệm vụ chuyển
giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hóa cho
vay cho người đi vay trong một thời gian nhất
định.Người đi vay có nghĩa vụ trả số tiền
hoặc giá trị hàng hóa đã vay khi đến hạn trả
nợ có kèm hoặc không kèm theo một khoản
lãi.