Tiểu luận: Quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Tiểu luận với đề tài "Quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" trình bày các vấn đề sau: nội dung, mục tiêu của đường lối công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở việt nam trong thời kỳ quá độ; cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở việt nam trong thời kỳ quá độ.