Tiểu luận: Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay

Tiểu luận với đề tài "Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay" trình bày nội dung: tất yếu khách quan và tác dụng của CNH - HĐH, nội dung cơ bản của sự nghiệp CNH- HĐH ở nước ta trong các thời kỳ, những vấn đề cần giảI quyết để tiếp tục thực hiện chiến lược CNH- HĐH ở Việt Nam, vai trò của CNH - HĐH trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.