Thực trạng du lịch và ứng dụng GIS (Geographic information system) vào xây dựng bản đồ du lịch huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Thực trạng du lịch và ứng dụng GIS (Geographic information system) vào xây dựng bản đồ du lịch huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái được tiến hành nhằm đánh giá được thực trạng nguồn tài nguyên và phát triển du lịch, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá du lịch của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.