Thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến chính tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2018

Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành để đánh giá kiến thức, thực hành của người chế biến chính (NCBC) tại toàn bộ 86 bếp ăn tập thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2018. Kết quả cho thấy NCBC có kiến thức, thực hành chưa đầy đủ về an toàn thực phẩm (ATTP). Tỷ lệ NCBC có kiến thức đúng về ATTP là 79,1% đạt.