Thuật toán từng bước (có độ dốc) tốt hơn cho việc giải hệ phương trình phi tuyến

Bài viết trình bày phương pháp có tên “từng bước tốt hơn”: Biến việc giải hệ phương trình phi tuyến thành bài toán tìm cực tiểu của một hàm có dạng tổng bình phương.