Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc – Số 4/2020

"Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc – Số 4/2020" được biên soạn với các nội dung xây dựng và thẩm định quy trình định lượng Diclofenac natri trong viên đạn bằng phương pháp HPLC; xây dựng và thẩm định quy trình định tính, định lượng nguyên liệu Dioscin chiết xuất, phân lập từ cây Bảy lá một hoa bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao; tổng hợp và tinh chế tạp chất A của Diclofenac đạt chất lượng làm nguyên liệu thiết lập tạp chuẩn...