Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc – Số 2/2020

"Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc – Số 2/2020" giới thiệu một số bài viết như xây dựng và thẩm định quy trình định tính, định lượng nguyên liệu Monotropein bằng phương pháp HPLC; xây dựng và thẩm định phương pháp HPLC để xác định tạp chất liên quan trong viên Venlafaxin giải phóng kéo dài; nghiên cứu định lượng Tenofovir trong huyết tương người bằng phương pháp LC-MS/MS...