Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc – Số 1/2020

Mời các bạn cùng tham khảo "Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc – Số 1/2020" để nắm chi tiết một số bài viết như định hướng công tác kiểm tra và giám sát chất lượng thuốc năm 2020; Xây dựng phương pháp HPLC để định lượng Meloxicam trong huyết tương người và ứng dụng trong đánh giá tương đương sinh học; nghiên cứu xây dựng quy trình định tính đồng thời 9 Paraben trong một số mỹ phẩm bằng phương pháp HPLC...