Tạp chí Bản tin Cảnh giác Dược số 1 năm 2018

Tạp chí trình bày Celecoxib những điều cần biết để sử dụng thuốc hợp lý, an toàn; độc tính trên thận liên quan đến sử dụng Vancomycin phối hợp với Piperaccilin/Tazobactam; tổng kết hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc; điểm tin cảnh giác Dược. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.