Tài liệu sinh học: Loài cá

Hệ bài tiết Thận cá ở giai đoạn phôi là tiền thận, còn ở dạng trưởng thành là kiểu trung thận hình dải. Phần đầu rộng có chức năng của cơ quan sinh bạch huyết. Hai niệu quản đổ vào bóng đái thông với xoang niệu sinh dục. Cá nước ngọt, thận bài tiết nước tiểu loãng (NH 3), còn cá biển thì bài tiết muối MgSO4 .Hệ sinh dục Hầu hết cá xương phân tính. Thụ tinh ngoài, phát triển ngoài cơ thể mẹ, Con đực có 2 dịch hoàn hình dải, màu trắng đục, phân thành các thuỳ con. Phần cuối tinh hoàn có ống dẫn tinh ngắn, 2 ống dẫn nhập làm một đổ vào xoang niệu sinh dục.....