Sự cần thiết định danh lại chế định thanh tra nhân dân

Luật Thanh tra năm 2010 quy định hai tổ chức thanh tra là Thanh tra nhà nước và Thanh tra nhân dân. Bài viết Sự cần thiết định danh lại chế định thanh tra nhân dân tập trung phân tích sự cần thiết phải định danh lại chế định Thanh tra nhân dân trong hệ thống pháp luật Việt Nam.