Sinh thái học

Sinh thái học được phân chia thành 2 lĩnh vực:
STH cá thể: nghiên cứu từng cá thể hay từng loài trong một môi trường sống nhất định
STH quần thể: nghiên cứu tổng thể các mối quan hệ giữa các loài khác nhau trong môt môi trường sống.