Quản trị nguồn nhân lực toàn cầu

Vai trò của quản trị nguồn nhân lực quốc tế: Đảm bảo các chính sách nhân sự phù hợp với chiến lược, cơ cấu tổ chức và hệ thống kiểm soát của doanh nghiệp. Góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp và mạng lưới lãnh đạo trong doanh nghiệp./.