Quản trị chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp

Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn hoạt động cũng phải có một lượng vốn nhất định để
mua sắm hoặc thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh, xây dựng nhà xưởng, kho tàng, mua
sắm và lắp đặt máy móc thiết bị, mua sắm vật tư, hàng hoá... .Trong quá trình hoạt động
sản xuất - kinh doanh, các doanh doanh nghiệp phải quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn
của mình và mong muốn phấn đấu sao cho một đồng vốn bỏ ra, sau một thời gian nhất
định sinh lợi được nhiều nhất. Để đạt được mục đích này, một biện pháp không thể thiếu
được là doanh nghiệp phải tổ chức ghi chép, theo dõi tình hình sử dụng tiền vốn một cách
liên tục tại mọi thời điểm của quá trình kinh doanh và tại tất cả các địa điểm, các bộ phận
sản xuất kinh doanh có liên quan, hay nói cách khác, phải tổ chức công tác kế toán.