Quản lý nhà nước về tôn giáo của một số quốc gia Đông Nam Á

ác quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và Việt Nam đều có những chính sách và biện pháp quản lý tôn giáo dựa trên nguyên tắc tôn trọng tự do tôn giáo và hòa hợp tôn giáo nhằm phát triển đất nước bền vững. Để đảm bảo được điều này thì quan điểm và chính sách về tôn giáo đóng một vai trò khá quan trọng và cần thiết trong cả hệ thống chính trị của các quốc gia nói chung, cũng như ở Việt Nam nói riêng. Quan điểm quản lý Nhà nước về tôn giáo của một số quốc gia trong khu vực có sự đa dạng về tôn giáo như Việt Nam cũng là những cơ sở tham chiếu cho công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam.