Phương pháp quy hoạch động trong việc giải một lớp “các bài toán tối ưu”

Quy hoạch động là dùng kĩ thuật đi từ dưới lên. Xuất phát từ trường hợp đơn giản nhất, có thể tìm ngay ra nghiệm bằng cách kết hợp nghiệm của chúng, ta nhận được nghiệm của bài toán cỡ lớn hơn.