PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH VĨNH LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ
THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP
QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH VĨNH LONG

GVHD: ThS. HUỲNH MINH ĐOÀN
SVTH: VÕ THỊ CẨM VÂN
LỚP: TÀI CHÍNH - K18
MSSV: 1811043011

Vĩnh Long, năm 2021