PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH IV

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA
CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN

TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM PHƯỚC THÀNH IV

GVHD: TH.S HUỲNH MINH ĐOÀN
SVTH: PHAN THỊ YẾN NHI
LỚP: KẾ TOÁN KHÓA 18
MSSV: 1811044034

Vĩnh Long, năm 2021