Nghiên cứu sự tương tác giữa cacboplatin với guanine bằng phương pháp tính toán hóa học lượng tử

Tính toán hóa học lượng tử được sử dụng để kiểm tra sự tương tác giữa một sản phẩm thủy phân của carboplatin và trang web cơ sở purine của DNA sử dụng guanine như một chất phản ứng mô hình. Thông số nhiệt động lực học, điện tử cấu trúc, đặc tính liên kết và đặc tính phổ của các phức hệ thu được được nghiên cứu trong khung lý thuyết chức năng mật độ (chức năng B3LYP) cùng với các bộ cơ sở phù hợp tương quan.