Nghiên cứu sử dụng dữ liệu các axit béo trong phân loại hoá học thực vật (chemotaxonomy) đối với các loài rong đỏ

Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thành phần và hàm lượng các axit béo trong dịch chiết lipit tổng của 69 mẫu rong đỏ Rhodophyta thuộc 9 họ Gracilariaceae, Hypneaceae, Ceramiaceae, Bangiaceae, Hylamaniaceae, Phyllophoraceae, Rhodymeniaceae, họ Halymeniaceae. Kết quả đã xác định được 56 axit béo trong đó có 12 axit béo là C14:0, C15:0, C16:0, C16:1n-7, C18:0, C18:1n-9, C18:1n-7, C18:2n-6, C20:3n-6, C20:4n-6, C20:5n-3 và C22:0 được sử dụng là những chất đánh dấu cho việc phân loại hoá học thực vật (Chemotaxonomy) đối với các loài rong đỏ.