Nghiên cứu giải mã genome một số giống lúa địa phương của Việt Nam

Đề tài “Nghiên cứu giải mã genome một số giống lúa địa phương của.Việt Nam” nhằm ứng dụng khai thác nguồn gen lúa hiệu quả phục vụ cho công tác nghiên cứu chọn tạo ra những giống lúa mới đáp ứng yêu cầu sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.