NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hiệu quả đầu tư, điều kiện an toàn sử dụng, tuổi thọ CTXD và tác động trực tiếp tới chất lượng, môi trường sống của cộng đồng. Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan QLNN đối với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng về việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, quy trình, quy phạm trong thiết kế, thi công xây dựng và nghiệm thu.