Nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh chuyên ngành Quan hệ quốc tế cho cán bộ đối ngoại

Nghiên cứu này được tiến hành với mục đích tìm hiểu hiện trạng kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh chuyên ngành Quan hệ quốc tế của cán bộ đối ngoại, phát hiện nguyên nhân gây khó khăn cho việc học nghe và đề xuất một số giải pháp khắc phục.