Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020

Bài viết tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng công tác xúc tiến du lịch do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận thực hiện trong giai đoạn 2009-2014 từ việc khai thác nguồn thông tin sơ cấp, thứ cấp tại Ninh Thuận. Trên cơ sở đó, đánh giá chung về công tác xúc tiến du lịch của tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua, và đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn mới.