MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH VĨNH LONG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG
CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ ĐỐI VỚI
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH THUẾ
TẠI CỤC THUẾ TỈNH VĨNH LONG

LUẬN VĂN THẠC SỸ

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
MÃ NGÀNH: 83.40.201
Học viên thực hiện: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM
Mã số học viên: 0331243001
Lớp: Tài chính Ngân hàng - 3A
Giáo viên hướng dẫn: TS LÊ XUÂN QUANG

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2020

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.