Mô hình tham chiểu kiểu OSI cho điện toán đám mây công cộng

Bài viết trình bày mô hình tham chiếu OSI (Open Systems Interconnection) của điện toán đám mây. Ngoài ra, tác giả hướng dẫn người đọc thảo luận về các khái niệm cơ bản về mạng và các nguyên tắc cơ bản như mô hình OSI mà chúng tôi sẽ trình bày trong phần nội dung.