Marketing Thời Đại Mới - Phillip Kotler

Liệu công ty bạn có thể bảo vLiệu công ty bạn có thể bảo vệ
thị trường trong nước không?
• Các đối thủ cạnh tranh nước ngoài sẽ không chỉ theo đuổi thị trường
cao cấp. Họ sẽ quan tâm đến cả thị trường cấp trung và thứ cấp.
• Biện pháp để bảo vệ chủ yếu cho công ty bạn chính là phát triển
chất lượng, khả năng cải tiến, sự khác biệt, nhãn hiệu và dịch vụ.
Nói một cách ngắn gọn là làm marketing!