LÝ THUYẾT MẠCH

- Biểu diễn các thông số tác động và thụ động của mạch điện trong miền thờI gian, miền
tần số thường và miền tần số phức.

- Các loại công suất. Điều kiện công suất tác dụng đạt cực đại.

- Các yếu tố hình học của mạch điện.

- Các mô hình cơ bản của mạch tuyến tính, bất biến.

- Kỹ thuật tính toán trong lý thuyết mạch.