Luận văn: " Tìm hiểu một số đặc điểm nghệ thuật kịch và tiểu thuyết của Victor Hugo"

Tiếp sau văn học Phục hưng và thế kỉ Ánh sáng, văn học
phương Tây thế kỉ XIX đã đạt được những thành tựu rực rỡ của
hai khuynh hướng văn học: chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện
thực. Với tính chất vạch trần bản chất xã hội đương thời, bênh
vực cho những con người lao khổ, chủ nghĩa hiện thực đã thực sự
phơi bày được bản chất của hiện thực, nâng cao lý trí con người.
Nhưng ngày nay, với cách nhìn nhận, cách đánh giá mới thì chủ
nghĩa lãng mạn vẫn là vô cùng cần thiết. Chủ nghĩa lãng mạn một
mặt sẽ thỏa mãn tâm hồn con người, mặt khác nó sẽ nuôi dưỡng,
bồi đắp, nâng cao tình cảm con người. Nói đến chủ nghĩa lãng
mạn thì không thể không nhắc đến cây đại thụ tỏa bóng rợp thế kỉ
XIX – Victor Hugo. Thành tựu của ông đã đem đến nhựa sống
tươi tốt, ương mầm cho tâm hồn bao thế hệ. Chính điều đó, tư
tưởng và nghệ thuật của V.Hugo bao giờ cũng là những hạt ngọc
tỏa sáng cho chính dân tộc ông và có những giá trị phổ biến cho
các dân tộc khác.