Luận văn: Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí

Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề được trình bày với nội dung như sau: phần I - Lý luận chung về phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán trong doanh nghiệp, phần II - Phân tích tình hình tài chính của Công ty Dụng cụ cắtvà Đo lường cơ khí chủ yếu thông qua bảng CĐKT và BCKQKD, phần III -
Một số kiến nghị và giải pháp đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí.