Luận văn: Nâng cao hiệu quả sử dụng VKD tại Công ty 185 Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn

Hội nhập kinh tế quốc tế và mở cửa nền kinh tế thị trường đang tác động mạnh đến hoạt động của từng quốc gia và quốc tế. Để nhanh chóng hội nhập thị trường khu vực và thế giới đòi hỏi các doanh nghiệp phải giải quyết nhiều vấn đề. Một trong những vấn đề quan trọng đó là hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao hiểu quả sử dụng vốn.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)