LUẬN VĂN:GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ - NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU


Trong những năm qua, nhờ thành quả cụng cuộc đổi mới và trong bối cảnh tỡnh hỡnh đất nước ổn định và phỏt triển, du lịch Việt Nam đó khụng ngừng phỏt triển đỳng hướng và tương đối cú hiệu quả. Lượng khỏch quốc tế năm 2001 đó đạt mức 2,3 triệu người và số thu ngoại tệ từ du lịch vào khoảng 1,5 tỷ USD. Mức tăng trưởng hàng năm của ngành du lịch đạt tới 13%. Đằng sau những con số tăng trưởng đỏng khớch lệ đú, khụng thể khụng nhắc đến vai trũ to lớn của