Lipit trong dinh dưỡng

Không hòa tan trong nước
Hòa tan trong hợp chất lỏng vô cực hữu cơ
Cung cấp năng lượng cho cơ thể
Nguồn dự trữ năng lượng
Chiếm 30% tổng số năng lượng khẩu phần