LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ CỬU LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI

LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY
TNHH MTV THUỐC LÁ CỬU LONG

GVHD: ThS. ĐẶNG THỊ DIỆU HUYỀN
SVTH: TRẦN THỊ MỸ DUYÊN
LỚP: KẾ TOÁN - K17
MSSV: 1711044002

Vĩnh Long, năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI

LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY
TNHH MTV THUỐC LÁ CỬU LONG

GVHD: ThS. ĐẶNG THỊ DIỆU HUYỀN
SVTH: TRẦN THỊ MỸ DUYÊN
LỚP: KẾ TOÁN - K17
MSSV: 1711044002

Vĩnh Long, năm 2020

i

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG