LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TRONG CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG CHI NHÁNH VĨNH LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TRONGCÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONGCHI NHÁNH VĨNH LONGGVHD : ThS. NGUYỄN HỒ TRÚC MAISVTH: NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN: KẾ TOÁN_K17MSSV : 1711044022Vĩnh Long, năm 2020