Lập kế hoạch và tiến độ

Mục tiêu là: Nâng cao kiến thức cơ bản, những vấn đề lý luận và thực tiễn của lập kế hoạch dự án, Nâng cao các kỹ năng lập kế hoạch sự án phát triển thông qua việc áp dụng phương pháp logframe, Ứng dụng các công cụ lập kế hoạch vào việc xây dựng các kế hoạch hành động. Việc lập kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, công cụ động viên, công cụ kiểm soát, Góp phần thúc đẩy giao tiếp, trao đổi. Phối hợp giữa các thành viên của nhóm dự án, dự án và các đối tác, dự án và người hưởng lợi