Kỹ năng giao dịch thư tín trong kinh doanh

Thư, theo định nghĩa trong Từ điển Từ và Ngữ Việt Nam của GS Nguyễn
Lân, là giấy của một người gửi cho một người khác để nói lên ý kiến hay tình cảm
của mình. Theo nghĩa đen thì tưởng chừng như đơn giản, nhưng trong kinh doanh,
nhất là đối với những người làm công tác quản trị, thư tín hầu như không thể thiếu
trong suốt quá trình làm việc.