Kiến thức ngân hàng

chương 1: ngân sách nhà nước
(1) (1) đ/n:
nsnn là hệ thống quan hệ kt phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính của xh để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của nn nhằm thực hiện các chức năng của nn.

(2) (2) bản chất
+ toàn bộ khoản thu chi trong một năm + nsnn với dn + nsnn với hành chính sự nghiệp + nsnn với tần lớp dân cư + nsnn với thị trường tài chính.

(3) (3) vai trò của nsnn
+ quản lý điều tiết kinh tế vĩ mô từ nền kt-xh: + kích thích tăng trưởng kt + điều tiết w giá cả và chống lạm phát suy thoái + điều tiết thu nhập dân cư góp phần thực hiện công bằng xh.