Khóa luận tốt nghiệp: Kinh nghiệm phát triển dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại (Franchising) ở một số hệ thống tiêu biểu trên thế giới và bài học đối với Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Kinh nghiệm phát triển dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại (Franchising) ở một số hệ thống tiêu biểu trên thế giới và bài học đối với Việt Nam nhằm tìm hiểu tư vấn nhượng quyền thương mại quốc tế của các hệ thống lớn tiêu biểu trên thế giới, mối quan hệ giữa bộ phận tư vấn nhượng quyền thương mại với hệ thống nhượng quyền thương mại của các hệ thống lớn tiêu biểu trên thế giới và bài học cũng như giải pháp cho phát triển tư vấn nhượng quyền tại Việt Nam.