Khóa luận tốt nghiệp: Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản của Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản của Việt Nam nhằm khái quát về đầu tư trực tiếp nước ngoài và thị trường bất động sản, trong đó đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và thị trường bất động sản, trình bày kinh nghiệm thu hút FDI và thị trường bất động sản của Úc và New Zealand, đưa ra thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và thị trường bất động sản của Việt Nam. Đề xuất giải pháp đẩy mạnh việc thu hút đầu tư trực tiếp và thị trường này ở Việt Nam.